มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้
023548365-68,023548370-71
service@blind.or.th
420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ “เป็นผู้นำในการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพ ของผู้บกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี”

ร่วมบริจาค

ไม่พบข้อมูลโครงการ