สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้
0 2 929 2301-7 , 0 2 929 2222 , 0 2 929 2308
info@apsw-thailand.org , admin@apsw-thailand.org
501/1 ซ.เดชะตุงคะ1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดทำโครงการ “บ้านพักฉุกเฉิน” เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพสตรี อย่างรอบด้าน

ร่วมบริจาค

ไม่พบข้อมูลโครงการ