องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

สภากาชาดไทย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี x2

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19