องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

สภากาชาดไทย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี x2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

สำนักงานรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2