pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิทีเอ็มบี

มูลนิธิทีเอ็มบี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนผ่านทุนการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศล และเพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

pun-boon-contact-icon

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มูลนิธิทีเอ็มบี เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้