องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

สภากาชาดไทย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ฯ

image not found

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี x2

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19