องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยฯ

image not found

มูลนิธิสายใจไทยฯ

image not found

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

image not found

มูลนิธิชัยพัฒนา

พัฒนาชุมชน

image not found

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

e-Donation

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

สภากาชาดไทย

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

image not found

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

e-Donation

ลดหย่อนภาษี X2