นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice)

เนื่องด้วยปันบุญ ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ปันบุญ ถือเป็นช่องทางการบริจาคช่องทางหนึ่ง (Outsource Service Provider) ของมูลนิธิ ในฐานะผู้ใช้บริการ www.punboon.org (ผู้ใช้บริการ) ดังนั้น ปันบุญได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.punboon.org โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการรายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) และไม่ว่าผู้ใช้บริการได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับปันบุญ หรือ ที่ปันบุญได้รับ หรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยตามประกาศ ได้แก่

 • ข้อมูลแสดงตัวตนของผู้ใช้บริการ (Identification Information) เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการกับปันบุญ (Transaction Information) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือ ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 • ความชื่นชอบของผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต (Online Behavior Information) เช่น การค้นหาข้อมูลของมูลนิธิ (Website Browsing) หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการเข้าไปค้นหาข้อมูล เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำสถิติหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เช่น หมายเลขไอพี
  (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name)
  บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)
  และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ปันบุญ จะเก็บรวบรวม/ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อนำส่งให้มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ผู้ใช้บริการได้เลือกทำการบริจาค เพื่อวัตถุประสงค์และกิจกรรมของการบริจาคเงินของผู้ใช้บริการเอง มูลนิธิจึงขอจัดเก็บข้อมูลของผู้บริจาค ไว้ด้วยเพื่อให้สามารถติดต่อผู้บริจาคได้ อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ กรณีสอบถามหรือขอยกเลิกรายการ
 • เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ หรือปรับคุณภาพในการให้บริการ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการปันบุญ หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับหน่วยรับบริจาค
 • การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร (เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริจาคในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี) เป็นต้น
 • ประโยชน์อื่นอันชอบด้วยกฎหมายของปันบุญ เช่น
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ของมูลนิธิ เพื่อให้มูลนิธิสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของมูลนิธิมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น มูลนิธิได้ใช้ Cookies เพื่อให้การทำงานระหว่าง Browser ของผู้ใช้บริการและระบบคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิเป็นไปด้วยดี Cookies เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของมูลนิธิติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard drive) ของผู้ใช้บริการ Cookies เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ และระบบของปันบุญ เป็นไปอย่างปลอดภัย โดย Cookies มิได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ ฉะนั้น ข้อมูลของผู้ใช้บริการจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีก หลังจากผู้ใช้บริการออกจากระบบ เว็บไซด์ส่วนใหญ่ใช้ Cookies ซึ่งมิได้ก่อผลกระทบใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องปรับ browser ของตนให้สอดคล้องและรองรับกับการทำงานของ Cookies จึงจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเว็บไซด์ของปันบุญได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ปันบุญจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่

(ก) ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
(ข) เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ
(ค) การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ในกรณีที่ปันบุญได้เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม เช่น การจัดส่งพัสดุ หรือการวิเคราะห์วิจัย ทางการตลาด ปันบุญจะดำเนินการให้บุคคลที่สามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ปันบุญ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรอ่านนโยบายฉบับนี้ทุกครั้งเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ของปันบุญ

ปันบุญจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้นานเท่าใด

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ติดต่อ หรือ ยุติความสัมพันธ์กับปันบุญไปแล้ว ปันบุญจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสำรองไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี

ผู้ใช้บริการจะติดต่อปันบุญ ได้อย่างไร

หากผู้ใช้บริการต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิของผู้ใช้บริการตามนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อเพื่อรับข้อมูลทางการตลาด (Unsubscribe) หรือ กรณีที่พบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปในทางที่ไม่ชอบ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผ่านช่องทาง DPO email: dpo@ttbbank.com

สำหรับการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น แจ้งปัญหาการใช้งาน ttb application, การให้บริการของพนักงานของธนาคาร, สามารถติดต่อ ttb contact center 1428 (หากเป็นเรื่องร้องเรียน)