pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิดวงประทีป

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กยากจนและพัฒนาคนยากไร้ ส่งเสริมให้เด็กยากจนได้รับการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไม่เป็นภาระของสังคม ให้ความรู้ และเข้าถึงสิทธิอันพึงได้แก่คนยากจน

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

มูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้