pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาสด้านการศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความหวังกำลังใจ และพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ และมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป

มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว