pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ มุ่งเน้นสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านการช่วยเหลือทั้งในรูปแบบทุนมนุษย์และทุนทรัพย์ นอกจากงานด้านการศึกษาที่ดำเนินงานโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในประเด็นสังคมอื่นๆ ไปพร้อมกัน โดยการสนับสนุนองค์กร/ภาคีที่ทำงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และส่งผลกระทบแก่สังคมในวงกว้าง

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว