pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิยุวพัฒน์

ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทยด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค