pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย ก่อตั้งเพื่อสานงานต่อของ Care International ในการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น และเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษา การส่งเสริมทางด้านอาชีพ การส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันเชื้อเอชไอวี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

pun-boon-contact-icon

185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว