มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งในปีพ.ศ.2524 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯมีภารกิจหลัก คือการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหัวใจเพื่อการป้องกันรักษา ถือเป็นวาระสำคัญในการผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

pun-boon-contact-icon

2 ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค