มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กรอบด้าน โดยทำงานทั้งในระดับรากหญ้า ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อที่จะคิดค้นผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย


**มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179
ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

pun-boon-contact-icon

179 หมู่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้