pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ "บ้านแห่งธรรม" หลังนี้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนทุกเพศทุกวัยที่มุ่งหวังให้"พระธรรม"เป็นเครื่องเหนี่ยวนำและหล่อหลอมจิตใจมนุษย์ให้ได้"ตื่นรู้"ก้าวสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ มีภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติวิปัสสนาฯตามแนวสติปัฏฐาน๔, มีนโยบายบริหารจัดการเน้นคุณภาพของงานวิปัสสนาฯ, ปรับปรุงสถานที่และการบริการให้เกิดความสัปปายะมีการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว