มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางระดมทุน/ทรัพยากรนำมาสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2542 ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนโดยมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ การลดผลกระทบทางสังคม และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

pun-boon-contact-icon

191 ถนน พหลโยธินซอย 11 แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้