pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 504 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตเวช ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา สนับสนุนเครือข่ายชุมชนที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยตลอดจนกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยเพื่อดำรงชีพอย่างอิสระหรือมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 47 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว