pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ

มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน ด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อให้ได้รับความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

pun-boon-contact-icon

813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค