pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

เราช่วยเหลือเด็กและชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เราร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านในการทำสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นไปได้ งานของเราสัมผัสชีวิตผู้คนยากไร้นับพันคนในแต่ละวัน เราสร้างโรงเรียน ช่วยเหลือครอบครัวด้านสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส์ 

เราอยู่เคียงข้างผู้ยากไร้

pun-boon-contact-icon

100/11 เคหะคลองเตย 4 ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์ คลองเตย กรุงเทพ 10110

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค