มูลนิธิสายใจไทยฯ

จัดสวัสดิการผู้ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการสู้รบป้องกันประเทศ ตลอดจนอุปการะครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือผู้ทุพพลภาพ

pun-boon-contact-icon

อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต 10303

มูลนิธิสายใจไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้