pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

วัดพระบาทน้ำพุ

1. การสงเคราะห์ผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ที่รับการดูแลรักษาในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธในประเทศไทย

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินงานของโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยวิถีทางพุทธในประเทศไทย

3. ส่งเสริมการดำเนินงานและป้องกันโรคเอดส์ของหน่วยงานและองค์กรเอกชนต่างๆ

4. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์

pun-boon-contact-icon

37 ถ.พระบาทน้ำพุ - น้ำจั้น (ร.พ.ช. เก่า) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

วัดพระบาทน้ำพุ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้