pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นโรงเรียนเภสัชกรรมแห่งแรกในสยามประเทศ มีประวัติศาสตร์กว่า 100 ปี เคียงคู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ดำรงซึ่งบทบาทในการเป็นแหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง และเป็นผู้นำทางปัญญา สร้างรากฐานวิชาชีพเภสัชกรรมให้แข็งแรงและเจริญงอกงาม โดยมีภารกิจและบทบาทในการผลิตบัณฑิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิชาชีพเภสัชกรรมของไทย

pun-boon-contact-icon

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง

เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว