มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งเสริมกิจการทุกชนิดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ให้ดีขึ้น

มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้