pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ดำเนินการตามหลักการกาชาดสากล โดยส่งเสริมแนวคิดของกาชาดสากล และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เพื่อบรรเทาทุกข์ และให้บริการด้านสุขภาพอย่างสูงสุดให้กับผู้ด้อยโอกาสได้ทันตามความต้องการ
กิจกรรมของสภากาชาดไทยมุ่งเน้นเรื่องภารกิจแก่นหลัก 4 ประการ คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย, การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

pun-boon-contact-icon

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

ขอรับใบเสร็จรับเงินเมื่อบริจาค 200 ขึ้นไป สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โครงการที่เปิดรับบริจาค