pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

มูลนิธิ EDF เชื่อว่า "การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง เด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)  เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค