pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ

เป้าหมายของมูลนิธิ
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการฝึกอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ
2.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ฐานะยากจน รวมทั้งจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ให้
4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ ในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

pun-boon-contact-icon

255 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารศรีสังวาลย์ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว