pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

วัดดอนจั่น

ก่อตั้งเมื่อปี 2528 โดยพระครูปราโมทย์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น  เพื่อช่วยเหลือเยาวชนของชาติ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ในการดำเนินชีวิต ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับอาชีวะ และส่งเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นโครงการ กิน นอน เรียน อยู่ที่วัด ซึ่งเป็นเด็กยากจน เด็กกำพร้า ขาดโอกาสขาดที่พึ่ง กลุ่มพ่อ-แม่ตาย หย่าร้าง ติดคุก ติดเชื้อ HIV.

pun-boon-contact-icon

2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

วัดดอนจั่น เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้