pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ

เพื่อเชิดชูพระเกียติคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาทิเช่น มอบทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนและประพฤติดีงาม ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ

pun-boon-contact-icon

๒๔๘ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว