pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เป็นองค์กรการกุศลโดยจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตของเด็กเเละเยาวชนตลอดจนพระภิกษุ-สามเณรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการกีฬาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และในปัจจุบันนี้ทางมูลนิธิยังรับอุปการะสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ยากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น

pun-boon-contact-icon

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้