pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ทำหน้าที่่ระดมทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ ทั้งการผลิตบุคลากร งานวิจัย และช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมุ่งมีจุดมุ่งหมาย ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้แก่สังคม ตามปณิธาน "คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด"

pun-boon-contact-icon

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

*ผู้บริจาคสามารถกรอกข้อมูลการบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ปันบุญ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี สำหรับรายการที่บริจาคตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป เท่านั้น

 

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว