pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านการรักษาพยาบาล อนุเคราะห์เด็กในชุมชนแออัดด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ จัดโครงการซื้ออุปกรณ์การแพทย์และการพยาบาลเพื่อสถานพยาบาล มูลนิธิต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้ พร้อมทั้งโครงการสร้างห้องพยาบาลและปรับปรุงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาล

pun-boon-contact-icon

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มูลนิธิเวชดุสิตฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว