มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์(FAL)

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ภายใต้โครงการMLE "การจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา" โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ซึ่งเริ่มจากการใช้ภาษาแม่ของเด็กเป็นภาษาที่ถนัดที่สุดเชื่อมโยงไปสู่ภาษาไทย และนำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค