pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิสัมมาชีพ

มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานบนฐานของการเชื่อมร้อยและถักทอกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยการบูรณาการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีจุดแข็งและมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการให้นำความรู้ ความสามารถประสบการณ์และสหวิทยาการต่างๆ มาใช้พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญาสร้าง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” คือ การประกอบอาชีพที่ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อาทิ สร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ยกระดับผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจมหภาค สู่การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว