pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (โดยมติมหาเถรสมาคม)ตั้งอยู่ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2211 โดยมี พระเจ้าโป่มะยุง่วน หรือโป่มะยิหวุ่น เป็นผู้สร้าง นามเดิมชื่อ “วัดสะหลีเวียงแก้ว” ปัจจุบันมีพระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้