pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า Wildlife Friends Foundation

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานในด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่า อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือถูกทำร้าย ทั้งทางร่างกายและจิตใจหรือถูกทอดทิ้ง หรือถูกเลี้ยงดูอย่างผิดวิธี ให้ได้รับการรักษา ดูแล พักฟื้น ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟู และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ดังเดิม 

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค