pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว