pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค