มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์ สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นักเรียนและบุคลากรในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์และให้ความร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค