สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทำงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติวิทยา อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประเทศใกล้เคียงและระดับนานาชาติ

มูลนิธินี้ เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้