pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นองค์กรการกุศลก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์แก่เด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีอนาคตที่สดใส เป็นคนดีของสังคมและเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว