pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิประภาตธรรมคุณ

วัตถุประสงค์ เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม นักเรียนที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะศึกษาเล่าเรียน หรือ นักเรียนที่ เรียนดี เป็นเด็กดี มีคุณธรรม แต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาส ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยการ มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอาชีพ หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ สงเคราะห์ ศพไร้ญาติ ศพอนาถา หรือ ศพของครอบครัวผู้ยากไร้

pun-boon-contact-icon

31/1ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว