มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์ ในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน และเพื่อสงเคราะห์การรักษา และป้องกันโรคของประชาชน ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว