มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

มูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล การแพทย์ การศาสนา การศึกษา และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ฉะนั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จึงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณกุศลขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเป็นอยู่ การศึกษา และศาสนา ให้ดียิ่งขึ้นไป

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว