สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.)

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)" จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคีและสงเคราะห์ซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิกและสังคม ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การศึกษา และเผยแพร่วิทยาการส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษา และสมาชิกผู้ได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์มีชื่อเสียงของนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้