สำนักงานรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สำนักงานรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้บริการรับบริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์จากผู้มีอุปการะคุณให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคมาใช้ในกิจการของโรงพยาบาล และสนับสนุนด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สำนักงานรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า