pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

วัตถุประสงค์มูลนิธิฯ นั่นก็คือการสร้างสรรค์รูปแบบผู้นำใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระ ในทุกๆ ระดับชั้นของสังคม โดยใส่ใจในการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง เคียงคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมอย่างมีปฏิสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาศรมวงศ์สนิทนั้น ได้ประกอบขึ้นด้วยหลักการของความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย การปฏิบัติธรรม และการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น ได้หลอมรวมอยู่ร่วมกัน

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว