มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

มูลนิธิ ฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคแก่ประชาชนผู้ป่วยทางโรคเขตร้อน ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชนยากไร้ของโรงพยาบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัยและดำเนินกิจกรรมพิเศษของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน การพัฒนาโรงพยาบาล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว