pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร อยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ (ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากร ) เป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก เดิมชื่อ วัดสลัก กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่พร้อมพระบรมมหาราชวัง พระราชทานนามว่า วัดนิพพานาราม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ์ เคยใช้เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฏก หลังจากกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเปลี่ยนนามพระอารามใหม่ว่า วัดมหาธาตุ ส่วนคำว่า ยุวราชรังสฤษดิ์ มาเพิ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หลังจากที่ทรงปฏิสังขรณ์ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญ คือ พระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป วิหารโพธิ์ลังกา หรือวิหารน้อย ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

pun-boon-contact-icon

3 ถนน ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดนี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว