pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนัก และรับรู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่มีอยู่มากมาย  พันธกิจสำคัญ คือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรสำหรับเด็ก โดยผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และสังคมไทย ในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว