มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง (Thai Cancer Society) เป็นนิติบุคคลและองค์กรสาธารณประโยชน์  ก่อตั้งและพัฒนามาจากชมรมเพื่อนมะเร็งไทยเมื่อ พ.ศ. 2559 อันเป็นที่รู้จักกันในฐานะองค์กรจิตอาสาที่ต่อยอดมาจากกลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็ง ซึ่งเป็นที่รวมของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่มาร่วมกันทำงานสาธารณประโยชน์ภายใต้แนวคิด “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
 

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว