pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

จดทะเบียนจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าพิการและเด็กพิการด้อยโอกาสในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการ เช่นสาธารณสุข การศึกษา อาชีพ ตลอดจนเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว