สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง

สำนักงานกิการศาลหลักเมือง มีหน้าที่ดูแลรักษาศาลหลักเมือง รวมทั้งอาคารและบริเวณอันเป็นสถานที่สำคัญของชาติ การบูรณะปฏิสังขรณ์ ดำเนินกิจการเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนผู้มาสักการบูชาและเก็บรักษาผลประโยชน์จากการนั้น สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ไม่เข้าร่วมระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร)


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว